Partners

CONSORTIUM:

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze / UICI FI (IT) 

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti UICI (Włoski Związek Osób Niewidomych i Słabowidzących) jest organizacją non-profit pożytku publicznego. Założony we Florencji w 1923 roku, ma ponad 100 lokalnych oddziałów we wszystkich włoskich prowincjach i głównych gminach, z których wszystkie mają autonomię prawną i wybieralny zarząd. UICI jest członkiem Europejskiej Unii Niewidomych oraz Światowej Unii Niewidomych, i w obu instytucjach należymy do zarządu wiodącego. Misją UICI jest ułatwianie integracji społecznej osób niewidomych i słabowidzących oraz promowanie bardziej realistycznego podejścia władz publicznych, jak również opinii publicznej w odniesieniu do problemów dotyczących osób z dysfunkcją narządu wzroku. Obejmuje to różnorodne polityki, działania i wydarzenia, we współpracy z instytucjami prywatnymi i publicznymi, w dziedzinie edukacji, sportu, rekreacji, zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej, możliwości zatrudnienia, dostępu do informacji i IT, rehabilitacji. Sam oddział we Florencji ma ponad 500 członków, a wśród nich około 50 to młodzi ludzie w wieku od 15 do 30 lat. UICI ma również aktywną grupę młodych ludzi, która prowadzi różne działania zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Dzięki grupie Views Italia osoby niewidome i słabowidzące z całych Włoch uczestniczyły w różnych wymianach młodzieży w ramach programu E+, a także w programie EVS.

Consorzio CO&SO (IT)

Co&So to konsorcjum z siedzibą we Florencji, w skład którego wchodzi 26 spółdzielni działających w dziedzinie edukacji, spraw społecznych i kultury. Zatrudnia 26 pracowników, którzy świadczą na rzecz podmiotów stowarzyszonych usługi, takie jak administracja, monitorowanie zaproszeń do składania wniosków (większość w zakresie zamówień publicznych), oferowanie europejskich możliwości promowania innowacji w spółdzielniach, certyfikacja jakości, komunikacja. Sześć spółdzielni Co&So współpracuje bezpośrednio z grupą docelową projektu i zarządza około 185 usługami, od przedszkoli po szkoły podstawowe, niektórymi w imieniu władz publicznych, a niektórymi prywatnie. Ponadto jedną z misji Co&So jest promowanie szkolenia pracowników spółdzielni w celu zaoferowania społecznościom tego, co najlepsze, w zakresie zarządzania usługami wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi oraz szkołami zarówno w Toskanii, jak i w innych regionach Włoch. Co&So posiada specjalne biuro zajmujące się pozyskiwaniem środków unijnych, które zatrudnia bardzo wykwalifikowanych pracowników z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami UE.

Polish Association for the Blind / PZN (PL) 

Polski Związek Niewidomych (PZN) jest największą w Polsce organizacją zrzeszającą osoby niewidome i słabowidzące. PZN posiada status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie powstało w 1951 roku. Jest to ogólnopolska organizacja samopomocowa. PZN jest członkiem międzynarodowych organizacji: Światowej Unii Niewidomych (WBU) oraz Europejskiej Unii Niewidomych (EBU). Mamy ponad 31 tys. członków, z których ponad 90% ma różne poziomy dysfunkcji narządu wzroku. Osoby całkowicie niewidome stanowią 7% wszystkich członków PZN. Stowarzyszenie zrzesza dorosłych, młodzież i dzieci. Członkowie PZN to osoby niewidome od urodzenia, osoby nowoociemniałe, niedowidzące z powodu różnych zaburzeń widzenia. Polski Związek Niewidomych udziela porad i informacji na temat rehabilitacji, leczenia, zatrudnienia, znalezienia konkretnych pomocy, porad prawnych, a także informacji na temat rozwiązywania różnych problemów życiowych. Szkoli nauczycieli, instruktorów rehabilitacji i innych specjalistów pracujących w tej dziedzinie. Organizuje szkolenia indywidualne i grupowe dla osób niewidomych i słabowidzących, między innymi z wykonywania czynności życia codziennego, samodzielnego bezpiecznego poruszania się i aktywnego poszukiwania pracy. Organizacja realizuje różne projekty, których celem jest szeroko rozumiane wspieranie osób niewidomych i zwiększanie ich niezależności, z funduszy krajowych i europejskich, w tym z programu Erasmus+. Wysłaliśmy za granicę ponad 50 młodych osób z dysfunkcją narządu wzroku na projekty wolontariatu. Nasi członkowie uczestniczyli w wielu wymianach młodzieży z innymi młodymi Europejczykami. Ponadto, PZN realizuje warsztaty uwrażliwiające na problemy osób z dysfunkcją narządu wzroku, skierowane do różnych grup odbiorców.

Asociación Mundial de Educadores Infantiles / AMEIWAECE (ES)

Światowe Stowarzyszenie Edukatorów Przedszkolnych (AMEI-WAECE) jest organizacją pozarządową non-profit o podejściu partycypacyjnym i demokratycznym. Stowarzyszenie jest całkowicie niezależne od jakiejkolwiek przynależności politycznej, ekonomicznej czy religijnej. Służy wychowawcom najmłodszych dzieci, aby dostarczyć im elementów, które okazały się najbardziej odpowiednie dla zainteresowań i rozwoju młodych chłopców i dziewcząt. Powstało w 1991 roku jako inicjatywa na rzecz odnowy pedagogicznej wczesnej edukacji (dzieci w wieku od 0 do 6 lat) i zostało zarejestrowane w Głównym Rejestrze Stowarzyszeń Hiszpanii, gdzie ma swoją siedzibę. Jest Partnerem ds. Wczesnej Edukacji w ramach UNESCO, jest afiliowane przy Departamencie Informacji Publicznej ONZ, i jest członkiem Społeczeństwa Obywatelskiego Organizacji Państw Amerykańskich.

1st Primary School of Rafina (GR)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rafinie ma ponad 80-letnią historię i, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się w centrum miasta Rafina, w pobliżu portu. W latach 2022-23 do szkoły uczęszcza ponad 270 uczniów, a ponad 30 nauczycieli służy im swoją pomocą. Od roku 2016-2017 szkoła została wybrana przez Ministerstwo Edukacji na siedzibę lokalnego Centrum Edukacji Dzieci Uchodźców (ΔΥΕΠ). Innowacja pedagogiczna jest główną cechą szkoły. Na przestrzeni lat szkoła konsekwentnie inicjuje, w oparciu o projekty, innowacyjne programy edukacyjne w dziedzinie kultury, środowiska, nauki oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wiodące projekty to „Aquaponics Gardening” i „Elytis, Gatsos, Tsirkas: 100 years later – Blog creation”. Za pierwszy projekt szkoła otrzymał grant od Fundacji Johna Latsisa, a za drugi została nominowana do pierwszej Krajowej Nagrody za Stworzenie Bloga. W listopadzie 2018 roku szkoła reprezentowała Grecję na Światowej Olimpiadzie Robotów w Tajlandii. Od września 2016 roku, Szkoła Podstawowa nr 1 jest członkiem projektu Playing with Protons, inicjatywy edukacji naukowej prowadzonej przez CMS Experiment w CERN. Szkoła ma również duży udział w programach europejskich, zarówno jako lider, jak i jako partner. Szkoła promuje wykorzystanie ICT zarówno na poziomie administracji, jak i nauczania oraz wdraża teorię inteligencji wielorakich w codziennej praktyce dydaktycznej. Jest to instytucja zorientowana na społeczność, ściśle współpracując z lokalnymi interesariuszami w celu rozszerzenia możliwości uczenia się i rozwijania umiejętności XXI wieku u uczniów.

University of Primorska, Faculty of Education / UPR (SI)

University of Primorska, Faculty of Education (UP), trzeci co do wielkości uniwersytet państwowy w Słowenii, powstał w 2003 roku. Uniwersytet działa w dwujęzycznym obszarze języka słoweńskiego i włoskiego. Uczelnia ma również na celu stworzenie wzajemnego współistnienia i ścisłej współpracy z przemysłem. Uniwersytet Primorska, Wydział Edukacji, jest krajową organizacją szkolnictwa wyższego. Głównym celem Wydziału Edukacji Uniwersytetu Primorska jest przygotowywanie do pracy i dalsze szkolenie edukatorów, nauczycieli i innych pracowników w instytucjach edukacyjnych. Uniwersytet Primorska, Wydział Edukacji, zrealizował kilka udanych projektów krajowych i międzynarodowych prowadzonych również przez Wydział Edukacji. Badania naukowe wydziału obejmują obszary nauk Humanistycznych, Przyrodniczych i Technicznych, stąd zajmuje się rozwojem nowoczesnych kompetencji w procesach edukacyjnych.