Green4Vip

Edukacja ekologiczna i metodyka STEAM dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku w przedszkolach

1 listopada 2022 r. – 31 października 2024 r.

Cel projektu

Głównym celem projektu Green4VIP jest opracowanie innowacyjnych materiałów dla nauczycieli przedszkolnych na temat planowania, organizowania i wdrażania warsztatów edukacji ekologicznej (opartych na podejściu STEAM) w klasie i online z dziećmi w wieku 3-5 lat, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z dysfunkcją narządu wzroku (VIP). Wczesna edukacja prowadzona przez dobrze wyszkolony personel ma kluczowe znaczenie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, które doświadczają trudności związanych z integracją w klasach ogólnodostępnych, ponieważ nauczyciele przedszkolni nie wiedzą, jak zapewnić im odpowiednie treści i jakich narzędzi użyć do ich skutecznego przekazywania.

Cele i zadania

Projekt odnosi się do swoich najważniejszych priorytetów w następujący sposób:

Udzielanie wsparcia dla wstępnego i ustawicznego rozwoju zawodowego personelu zaangażowanego w organizowanie, prowadzenie i zapewnianie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem poprzez wyposażenie nauczycieli przedszkolnych w kompetencje w zakresie odpowiednich strategii pedagogicznych do pracy z dziećmi z dysfunkcją narządu wzroku; Poprawa świadomości nauczycieli przedszkolnych w obszarze związanym z ochroną środowiska i przyczynienie się do umożliwienia zmiany zachowań w zakresie indywidualnych preferencji, nawyków konsumpcyjnych i stylu życia;

 • Wyposażenie nauczycieli przedszkolnych w kompetencje niezbędne do realizacji warsztatów ekologicznych zgodnie z metodyką STEAM oraz umiejętności dostosowania ich do potrzeb dzieci niewidomych i słabowidzących;
 • Promowanie u wszystkich dzieci, w tym z dysfunkcją narządu wzroku (i ich rodzin), świadomości na temat kwestii związanych z ekologią;
 • Zaktualizowanie fachowej wiedzy nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych, w tym dostępnych i wspomagających technologii;
 • Zwiększenie jakości pracy w Organizacjach Partnerskich w perspektywie długoterminowej, a także ich zdolności i profesjonalizmu do pracy na szczeblu UE.

Oczekiwane wyniki i produkty

Wyniki projektu Green4VIP są wielowymiarowe i rozszerzają swój wpływ na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim. W szczególności oczekiwane są następujące wyniki:

 • Wytyczne GREEN4VIP dla nauczycieli przedszkolnych, oparte na wynikach badania, w tym danych zebranych poprzez ankietę online, przeprowadzonego w krajach partnerskich w celu zbadania braków w umiejętnościach nauczycieli przedszkolnych w zakresie przygotowania do nauczania dzieci z dysfunkcjami narządu wzroku – będzie to praktyczny przewodnik dla nauczycieli na temat wdrażania procesów uczenia się i nauczania wraz ze wskazówkami, jak realizować zajęcia dostępne dla dzieci niewidomych i słabowidzących;
 • Program szkolenia nauczycieli GREEN4VIP, mający na celu wyposażenie nauczycieli w kompetencje w zakresie kwestii ekologicznych, cyfrowych technologii wspomagających i uczenia się online, ponadto jak dostosować podejście STEAM do nauczania dzieci z dysfunkcją narządu wzroku;
 • GREEN4VIP Toolbox – Dostępny dla dzieci niewidomych i słabowidzacych zestaw narzędzi, jako praktyczny instrument do wdrażania integracyjnych warsztatów ekologicznych wg metodyki STEAM w klasie i online, opisujący krok po kroku, jak przeprowadzić działania. Filmy instruktażowe z audiodeskrypcją, dostępne i łatwe do przeniesienia będą uzupełnieniem do zestawu narzędzi.

  Inne, dodatkowe rezultaty, to np.: poprawa umiejętności nauczycieli, świadomość dzieci w zakresie kwestii ekologicznych, stosowanie i dostosowywanie do potrzeb dzieci z dysfunkcją narządu wzroku interdyscyplinarnego podejścia STEAM podczas wdrażania warsztatów ekologicznych oraz opracowanie dostępnych materiałów, które można łatwo przenieść do innych organizacji w UE.

  Ponadto, Green4VIP zorganizuje międzynarodowy kurs szkoleniowy w Hiszpanii oraz lokalne kursy szkoleniowe w każdym kraju partnerskim projektu.