Green4Vip

Okoljska vzgoja in STEAM pristop za predšolske otroke z okvarami vida

1. november 2022 – 31. oktober 2024

Cilj projekta

Osrednji cilj projekta je oblikovati priročnik za vzgojitelje predšolskih otrok, ki se v svoji predagoški praksi srečujejo z otroki z okvarami vida. Poudarek pa je predvsem na izboljšanju učenja in poučevanje okoljske vzgoje (v okviru pristopa STEAM – interdisciplinarno poučevanje naravoslovja, tehnologije, inženiringa, umetnosti in matematike), otrok starih od 3 – 6 let.Pomembnost zgodnjega izobraževanja, ki ga zagotavlja dobro usposobljeno osebje, je ključnega pomena za slabovidne otroke, ki se soočajo s težavami pri vključevanju v redne oddelke, saj vzgojitelji niso dovolj usposobljeni, da jim zagotovijo ustreznna orodja, ki bi jih morali uporabiti za prenost tovrstnih vsebin (okoljskih).

Nameni in cilji projekta

Zagotoviti podporo strokovnemu razvoju vzgojiteljic o primernih predagoških strategijah za obravnavo otrok z okvarami vida,

  • ozaveščanje vzgojiteljev o pomenu okoljske vzgoje, vzgojiteljem pomagati in jih opremiti z razvojem kompetenc, ki jim bodo pomagele pri izvedbi okoljskih dejavnosi, ki temeljijo na pristopu STEAM in na prilagoditvah za otroke z okvarami vida
  • spodbujanje k ozaveščanju vseh otrok (tudi z okvarami vida) ter njihovih družin o okoljskih tematikah, vzgojitelje seznaniti in nadgraditi njhhovo strokovno znanje o strokovnega znanja uporabi digitalnih orodij, vključno z dostopnimi in podpornimi tehnologijami;
  • dolgoročno povečati kakovost dela v partnerskih organizacijah ter njihovo sposobnost in strokovnost za delo na ravni EU.

Pričakovani rezultati

Rezultati projekta Green4VIP so večdimenzionalni in širijo svoj vpliv na lokalni, regionalni in evropski ravni. Posebej bodo pričakovani rezultati naslednji:

  • GREEN4VIP Priprava smernic za vzgojitelje, ki temeljijo na raziskavi, ki je bila izvedena v vseh petih partnerskih državah, in sicer je raziskava v ospredje postavljala vzgojiteljevo poznavanje dela z otroki z okvaro vida, izvedbo okoljskih dejavnosti, ki slonijo na pristopu STEAM ter k izvajanju okoljskih tematik (na pristopu STEAM) za otroke z okvarami vida. Smernice bodo praktično naravnane, saj bodo vključevale tudi predloge za vzgojitelje – kako pristopati in izvajati dejavnosi za otroke z okvarami vida.
  • GREEN4VIP Učne smernice za vzgojitele – usposabljanja učiteljev, namenjena zagotavljanju kompetenc učiteljem o okoljskih vprašanjih, digitalnih tehnologijah in spletnem učenju ter kako vse omenjeno prilagoditi otrokom z okvarami vida.
  • GREEN4VIP inkluzivna orodjaI za izvajanje okoljskih delavnic, ki temeljijo na STEAM pristopu v igralnici in na spletu, z opisom po korakih, kako izvajati dejavnosti. Zvočno opisane video posnetke, enostavno prenosljive in dostopne. Drugi stranski rezultati so: izboljšane spretnosti vzgojteljev, ozaveščenost otrok o okoljskih tematikah, uporaba in prilagajanje interdisciplinarnega pristopa STEAM med izvajanjem okoljske delavnice potrebam VIP in razvijanje dostopnih materialov, ki so lahko prenosljivi na druge organizacije v EU.

Poleg tega bo Green4VIP organiziral nadnacionalni tečaj usposabljanja v Španiji in lokalne tečaje usposabljanja v vsaki državi projektnega partnerja.